Правила за участие в играта на MiniFashion.bg „Купи и Спечели ваучер за 150 лева“

Купи продукти на марките Mayoral и/или Boboli на стойност 50лв. и можеш да спечелиш ваучер на стойност 150лв. за онлайн покупка в MiniFashion.bg !

1. Организатор

(1) „61 Ко“ ООД, ЕИК 110502422, със седалище и адрес на управление: гр. Ловеч ул. Княз Ал. I Батенберг №22, чрез онлайн магазина си www.minifashion.bg 

2. Период и място на провеждане на играта

(1) Играта ще се проведе в период от 05.05.2020г. до 31.05.2020г. на интернет страницата www.minifashion.bg 

(2) Организатора има право по всяко време да прекъсне, спре или удължи играта, като обяви това по подходящ начин на страницата на играта в онлайн магазин www.minifashion.bg 

3. Продукти участващи в играта

(1) В играта участват всички колекции от марките Mayoral и Boboli - Mayoral Outlet, Mayoral Пролет-Лято, Mayoral Есен-Зима, Boboli Outlet, Boboli Пролет-Лято и Boboli Есен-Зима.

4. Участници в играта

(1) В Играта могат да участват всички физически лица, навършили 18 години и спазващи условията на играта.

(2) Ако един участник направи няколко поръчки през периода на играта, той ще участва с една от поръчките си в томболата.

(3) Забранено е използването на повече от един профил от едно и също лице за участие в томболата.

(4) Ако даден участник не е спазил необходимите условия за включване в играта, Организатора си запазва правото да не го включи в общото теглене на томболата.

5. Награда

(1) Наградата, която ще бъде спечелена чрез томбола от един от участниците е „Ваучер за пазаруване в www.minifashion.bg на стойност 150 лева“.

(2) Не се допуска замяна на спечелената награда с паричната й равностойност или друга награда.

(3) Спечелената награда е лична и не може да бъде преотстъпвана или заменяна с лица, които не са участвали в играта

6. Условия и механизъм за участие в играта

(1) Купете продукт или продукти от марките Mayoral и/или Boboli от онлайн магазин www.minifashion.bg  на стойност минимум 50 (петдесет) лева в една поръчка в периода на играта.

(2) В една поръчка можете да купите продукти и от двете марки включени в играта.

(3) В една поръчка можете да купите продукти и на други марки от сайта, но задължително поръчания продукт/и от марките Mayoral и/или Boboli трябва да бъда/т на стойност минимум 50 (петдесет) лева.

7. Процедура за теглене, обявяване, получаване и използване на наградата

(1) На 05.06.2020 год. ще се изтегли печелившия участник в играта чрез томбола на официалната Facebook страницата на MiniFashion.bg

(2) За тегленето на печелившия ще се използват е-мейл адресите на всички участници направили поръчки в периода на играта.

(3) Печелившият участник ще бъде обявен в официалната страница във Facebook на MiniFashion.bg и в страницата на играта на сайта на 05.06.2020 год.

(4) Допълнително Организатора ще се свърже с печелившият в срок от 3 дни след приключването на томболата.

(5) Печелившият участник ще получи наградата си като изпрати на info@minifashion.bg от е-мейл адреса от който е направена поръчката - имената си и номер на поръчка.

(6) Задължително е е-мейл адрес , имената и номера на поръчката да съвпадат с тези които са включени в играта.

(7) В случай, че печелившият не отговори в рамките на 3 дни, губи правото си да получи своята награда и ще бъде изтеглен на същия принцип нов участник.

(8) Всеки участник, който се опита да наруши правилата, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора.

(9) Ваучера се предоставя от Организатора и може да се използва за поръчка на продукти по избор измежду наличните към датата на поръчката продукти от онлайн магазин MiniFashion на интернет адрес www.minifashion.bg 

(10) Ваучера е валиден и може да се използва до 05.07.2020 год. включително, като след изтичането на този срок се анулира и се губи, без печелившият да има право на други претенции.

(11) Стойността на ваучера е 150 (сто и петдесет) лева.

(12) Ваучера не може да бъде комбиниран с други ваучери и/или кодове за отстъпка.

8. Лични данни

(1) 61 Ко ООД – Организатор обработва получените лични данни в съответствие с разпоредбите на приложимото българско и европейско законодателство.

(2) Участниците могат да разберат повече за начина, по който обработваме личните им данни и как ги защитаваме, като се запознаят с Политиката на поверителност на данните тук: https://www.minifashion.bg/lichni-danni 

9. Други условия

(1) Организаторът може да прекрати, спре или измени условията на Играта, като обяви това по подходящ начин в Сайта на MiniFashion, в случай че настъпят злоупотреби, включително, но не само, нарушаване на тези правила, разпореждане на компетентен орган или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи Организаторът не дължи връщане на паричната равностойност на закупените продукти или каквото и да е друго обезщетение на участниците.

(2) Всички участници, опитали се да нарушат или нарушили тези правила или използвали или опитали се да използват техники, които имат за цел или резултат спечелване на награда чрез измама или други средства, противоречащи на механизма на Играта, на закона или добрите нрави, както и участници, които злонамерено се опитат да осуетят провеждането на Играта, ще бъдат дисквалифицирани. В случай на вреди, Организаторът си запазва правото да търси правата си пред компетентните органи.

(3) За всички неуредени в тези правила въпроси се прилага действащото българско законодателство.

(4) Спорове между Организатора и участниците се решават чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение – от съответния компетентен орган в гр. София.

(5) Правилата на Играта са публикувани/обявени на www.minifashion.bg Информация за Играта може да бъде получена и на телефон 0888 805 801, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа и на e-mail: info@minifashion.bg

(6) С включването си в Играта, участниците приемат и се съгласяват да спазват настоящите правила.Върни се горе