Общи условия на сайта

Общи условия на сайта

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН - MINIFASHION.bg

I. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл.1 Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между КОЛОР-Н ТРЕЙД ЕООД, ЕИК 206964121 адрес България гр.Плевен 5800, ж.к. Дружба, бл.223, вх.А, ап.6 представлявано от Полина Ненковска, управител, наричана по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ / ПОТРЕБИТЕЛИ, на електронния магазин "MiniFashion.bg".

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл.2 Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на Доставчика: КОЛОР-Н ТРЕЙД ЕООД

2. Седалище и адрес на управление: България гр.Плевен 5800, ж.к. Дружба, бл.223, вх.А, ап.6.

3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България гр.Плевен 5800, ж.к. Дружба, бл.223, вх.А, ап.6

4. Данни за кореспонденция: България гр.Плевен 5800, ж.к. Дружба, бл.223, вх.А, ап.6, е-mail: info@minifashion.bg , мобилен: +359 899 955 449

5. Вписване в публични регистри: ЕИК 206964121, администратор на личните данни

III. ИНФОРМАЦИЯ ЗА MINI FASHION

Чл.3 MiniFashion.bg e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет www.MiniFashion.bg , чрез който Ползвателите / Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба от разстояние и доставка на предлаганите от MiniFashion.bg стоки, включително да:

1. Извършат регистрация и създаване на профил за разглеждане на онлайн магазина и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

2. Преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

3. Да сключват договори за покупко-продажба от разстояние и доставка на стоките, предлагани от MiniFashion.bg;

4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с MiniFashion.bg, съгласно поддържаните от MiniFashion.bg електронни средства за разплащане.

5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от MiniFashion.bg;

6. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с MiniFashion.bg чрез интерфейса на страницата на MiniFashion.bg, достъпна в Интернет;

7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на страницата на MiniFashion.bg в Интернет;

Чл.4 Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите / Потребителите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл.5 (1) Ползвателите / Потребителите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от MiniFashion.bg чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес http://www.MiniFashion.bg . Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика.

(2) По силата на сключения с Ползвателите / Потребителите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Потребителя на определените от него чрез интерфейса стоки. Потребителите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора с Доставчика.

(3) Потребителите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на MiniFashion.bg и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на MiniFashion.bg в Интернет.

(4) Доставчикът доставя заявените от Потребителя стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на MiniFashion.bg и съгласно настоящите общи условия.

Чл.6 (1) Потребителя и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления извършени от Потребителите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при извършване на регистрация, ако Потребителят е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА MiniFashion.bg

Чл.7 (1) За да използва MiniFashion.bg за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят / Потребителят следва да въведе избрани от него е-мейл и парола за достъп.

(2) Е-мейла и паролата за достъп се определят от Ползвателя / Потребителя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика, съобразно посочената в него процедура.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Прочетох и съм съгласен/а с Общите условия" и "Регистрация", Ползвателят / Потребителят декларира, че е запознат с общите условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя / Потребителя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя / Потребителя електронен адрес. Създава се акаунт на Ползвателя / Потребителя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията Ползвателят / Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят / Потребителят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си.

V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА С MiniFashion.bg

Чл.8 Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в MiniFashion.bg.

Чл.9 Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

(1) Извършване на регистрация в MiniFashion.bg и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в онлайн магазина.

(2) Влизане в системата за извършване на поръчки в сайта става чрез идентифициране с е-мейл и парола.

(3) Избиране на една или повече от предлаганите стоки на MiniFashion.bg и добавянето им към кошницата със стоки за покупка.

(4) Избор на стоки от списъка на стоки за покупка, за които да бъде сключен договор за покупко-продажба.

(5) Предоставяне на данни за извършване на доставката.

(6) Избор на способ и момент за плащане на цената.

(7) Потвърждение на поръчката.

Чл.10 (1) Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

(2) Доставчикът може да достави заедно и едновременно поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

(3) Правата на Ползвателите / Потребителите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай, че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.

Чл.11 При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Потребителят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

Чл.12 Потребителят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

Чл.13 Доставчикът се задължава:

(1) да потвърди наличността на поръчаните артикули в срок от 3 работни дни или да откаже поръчката;

(2) да достави в срок оказан в информацията за доставка и плащане поръчаните артикули;

(3) да провери за техническа изправност всеки артикул които се изпраща на Потребителя (без да се нарушава целостта на опаковката);

(4) да гарантира, че всички артикули са фабрично нови (неупотребявани) и запечатани от производителя, освен в случаите, в които изрично е упоменато при представянето на артикула в сайта.

Чл.14 Доставчикът има право:

(1) да откаже да достави поръчан артикул в случай, че Потребителя не е посочил коректно трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛЯ / ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл.15 Ползвателят / Потребителят се задължава:

(1) да посочи коректно трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;

(2) да заплати цената на артикула според условията описани в информацията му;

(3) да заплати разходите по доставката според условията описани в информацията за доставка и плащане;

(4) да осигури достъп и възможност за получаване на стоката в случай, че поръчката се изпраща до адрес.

Чл.16 Ползвателят / Потребителят има право:

(1) да откаже приемането на получаването на поръчаните от него артикули в случай, че поръчаните артикули не съответства на заявените за покупка от него и това може да се установи чрез обикновения ѝ преглед или цената, която трябва да заплати той не съответства на дължимата.

(2) да заяви подмяна на размер или артикул фигуриращ при първоначалната му поръчка, при несъответствие между поръчания артикул и доставения артикул.

VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.17 (1) Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя / Потребителя в определения при сключването на договора срок.

(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 1 месец.

Чл.18 (1) Потребителят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

(2) Ако Потребителят не уведоми Доставчика съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

(3) Не представляват недостатъци на стоките следните случаи: - особен цвят на артикулите; - несъвпадение на цвета упоменат в характеристиките на артикулите;

Чл.19 За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон.

IX. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл.20 Правилата на настоящия раздел IX от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Потребителите, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в MiniFashion.bg, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

Чл.21 (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на MiniFashion.bg.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в страницата на всяка стока в сайта на MiniFashion.bg.

(3) Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Потребителите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Потребителите посредством сайта на Доставчика на MiniFashion.bg.

(5) Информацията, предоставяна на Потребителите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на MiniFashion.bg преди сключването на договора за покупко-продажба.

Чл.22 (1) Потребителя се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с него договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Потребителя избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената на стоките преди или в момента на доставката им.

Чл.23 (1) На основание чл. 50 ЗЗП Потребителя има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, в 14-дневен срок, считано от датата на сключване на договора или приемане на стоките от Потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя или когато Потребителя е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, приемане на последната стока;

(2) Правото на отказ по ал. 1 се прилага в следните случаи:

- ако Потребителя е информирал търговеца за решението си по един от следните начини описани в чл.23, ал.9 , преди изтичането на срок от 14 дни съгласно чл. 50 ЗЗП;

- стоката следва да бъде върната без увреждания и придружена от оригиналните документи, издадени от КОЛОР-Н ТРЕЙД ЕООД - поръчка и/или фактура и/или касов бон и/или товарителница и/или гаранционна карта (ако е била издадена такава);

(3) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

- за доставка на стоки, изработени/опаковани съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;

(4) В случай, че Потребителя упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от Потребителя суми, включително и разходите за доставка (ако е имало такива), не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Доставчика е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора съгласно чл. 52. От сумата, която Потребителя е платил по договора се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако той е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.

(5) В случай, че получената стока е дефектна, Доставчикът е задължен да замени стоката с нова в рамките на един месец, считано от датата на предявяването на рекламацията от Потребителя. Всички логистични разходи са за сметка на Доставчика.

(6) В случай, че Доставчика не замени дефектната стока в рамките на един месец Потребителя има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на стоката.

(7) В случай, че Потребителя в срок от 14 календарни дни от датата на получаване на стоката, желае да я замени с друга на същата цена или на по-ниска, Доставчикът има право да не се съгласи. В случай, че Доставчика се съгласи да замени поръчаната стока, то логистичните разходи са за сметка на Потребителя.

(8) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(9) Потребителя може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика по един от следните начини:

- като отправи писмено изявление до Доставчика на електронния адрес: info@minifashion.bg или на адрес: гр.Плевен 5800, ж.к. Дружба, бл.223, вх.А, ап.6 за КОЛОР-Н ТРЕЙД ЕООД;

- като изпрати попълнен Формуляр за упражняване правото на отказ от сключен договор от разстояние на електронния адрес: info@minifashion.bg (изтегли формуляра от тук);

- като попълни и изпрати формата за упражняване правото на отказ през сайта (линк към формата);

(10) В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние Потребителя трябва да изпрати или предаде стоките обратно на КОЛОР-Н ТРЕЙД ЕООД не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Потребителя е съобщил на КОЛОР-Н ТРЕЙД ЕООД за решението си да се откаже от договора. До момента на предаването на стоката от Потребителя на КОЛОР-Н ТРЕЙД ЕООД, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя.

X. ЗАКОНОВА ГАРАНЦИЯ

Чл.24 Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП.

Чл.25 Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115, от ЗЗП.

Чл.26 Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП.

Чл.27 Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП прочети тук

XI. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл.28 (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели / Потребители на MiniFashion.bg.

(2) Доставчикът и Ползвателят / Потребитлят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя / Потребителя в един от следните случаи: Доставчика е уведомил Ползвателя / Потребителя за направените изменения в общите условия в 7 дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Ползвателя / Потребителя телефон, електронна поща или адрес за кореспонденция. Измененията по общите условия обвързват Ползвателя / Потребителя когато той не е упражнил правото си на отказ в едномесечния срок; С изричното приемане на Общите условия от Ползвателя чрез профила му в сайта на Доставчика или при потвърждение на поръчка;

(3) Ползвателят / Потребителят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя / Потребителя, при регистрацията. Ползвателят / Потребителят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.29 Настоящите общи условия и договора на Ползвателя / Потребителя с Доставчика се прекратяват в следните случаи: o по взаимно съгласие на страните в писмен вид; o при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

Чл.30 Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят / Потребителят използва MiniFashion.bg в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

XIII. ОТГОВОРНОСТ ПО ДОГОВОРА

Чл.31 Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл.32 (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя / Потребителя на трети лица.

(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателят / Потребителят в процеса на използване или неизползване на MiniFashion.bg и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.

(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което MiniFashion.bg не е достъпен поради непреодолима сила.

(4) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в MiniFashion.bg.

Чл.33 (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя / Потребителя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя / Потребителя.

XIV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Чл.34 (1) Ползвателят / Потребителят и Доставчикът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) Ползвателят / Потребителят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл.35 В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Ползвателя / Потребителя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл.36 Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл.37 За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл.38 Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите. Телефон на потребителя на КЗП 0700 111 22. За подаване на жалби/сигнали и въпроси към КЗП, моля използвайте електронната форма за подаване на жалби/сигнали или подайте лично на гише в КЗП на адрес гр.София пл.Славейков №4А. Уеб сайт: https://kzp.bg/elektronna-forma-za-podavane-na-zhalba-signal

Чл.39 При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да ползвате сайта ОРС. https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG

Чл.40 Настоящите общи условия са актуализирани за всички Ползватели на 10 Юни 2022г.

Върни се горе